ARBEIDSMANAGER

Glastuinbouwbedrijf met vestigingen in Westland, Zeeland en Dinteloord, gespecialiseerd in verschillende soorten tomatenteelt.

OVER LANS

Het bedrijf Lans is een glastuinbouwbedrijf van 60 hectare verspreid over drie gebieden. In het Westland/Maasland heeft het bedrijf 32.0 hectare, Dinteloord 8 hectare en in Zeeland (Rilland) is er 20.0 hectare onder glas. Lans teelt de volgende typen (tros)tomaten: Grove trostomaten, middel trostomaten, pruim trostomaten, cocktail trostomaten, mini troscherrytomaten, mini pruim trostomaten en losse tomaten. Je kunt met recht zeggen dat het bedrijf zich heeft gespecialiseerd in de jaarrond teelt van de vruchtgroente tomaten.

Waarden en missie van Lans

Het DNA van Lans bevat de volgende waarden:

 • Samenwerking: Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking leidt tot betere prestaties.
 • Innovatie: Zonder innovatie geen toekomst.
 • Organisatie: Een goede prestatie vereist een goede organisatie.
 • Duurzaamheid: Draagvlak vanuit de samenleving is nodig om op lange termijn succesvol te zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de glastuinbouw. Lans geeft hier invulling aan door bij al haar beslissingen de 3 P’s (People, Planet, Profit) mee te laten wegen.
 • Betrokkenheid: Lans is een familiebedrijf en wil dicht bij haar medewerkers en klanten staan. Zij bepalen in belangrijke mate het succes van Lans.

Missie

Lans wil een top tomatenproducent zijn die door haar samenwerking met collega-telers schaal- en kostenvoordelen weet te realiseren en die door samenwerking in de keten goede marges weet te bereiken. Hierbij staat de vraag van de klant altijd centraal . Lans wil voor haar medewerkers een goede werkgever zijn, waar medewerkers uitdagingen en kansen vinden en met plezier werken. Lans zoekt altijd naar vernieuwing. Om kosten te verlagen, om marges te verbeteren.

Lans is sterk in samenwerken en daardoor ook een speler van formaat geworden in de sector. Door onze samenwerkingen weten we wat er speelt op allerlei vakgebieden die we tegenwoordig horen te beheersen om bij de top te horen. We hebben samenwerkingen met verschillende collega-telers op verschillende vakgebieden zoals zaadveredeling, ICT, uitzendbureau, energie, verpakken, sales.

Namens LANS zijn wij op zoek naar een Arbeidsmanager voor één van de locaties in het Westland

PROFIEL ARBEIDSMANAGER

Is eindverantwoordelijk voor de totale uitvoering van gewasverzorging en het personeelsbeleid en de gehele personeelsbezetting op de vestiging. Zorgt voor de planningen en vakanties. Voert de beoordeling en functioneringsgesprekken. Is medeverantwoordelijk voor en/of onderhoudt contact met administratie over naar uitzendbureaus te versturen uren, ziekmeldingen, in- en uitdiensttreding van medewerkers en salaris administratieve problemen. Het aansturen en motiveren van de medewerkers en de totale controle van arbeidsregistratie. Heeft de eindverantwoording voor paspoorten en i.d. bewijzen. Draag zorg voor de kwaliteitszorg.

RESULTAATGEBIEDEN

Personeel

Is eindverantwoordelijk voor het personeelsbestand en draagt zorg voor de goede cultuur en sfeer op de vestiging. Eindverantwoordelijk voor het aannemen van de scholieren.

Voert beoordeling/functioneringsgesprekken.

Arbeid

Eindverantwoordelijk voor de totale arbeid van zijn locatie. Draagt zorg dat de hulpmiddelen aanwezig zijn en de beste prestatie worden gehaald. Tevens dat daarbij voor een goede kwaliteit wordt gezorgd. Maakt probleemanalyses en gaat ze ontleden en opsporen waar oorzaken liggen en verbeteringen.

Planning

Eindverantwoordelijk dat de arbeid en alles eromheen zo goed mogelijk ingepland wordt om de werkprocessen zo ongehinderd mogelijk te laten verlopen. Is eindverantwoordelijk voor de jaar/ week/ dag planningen.

Registratie

Eindverantwoordelijk het versturen van de uren, ziekmeldingen in/ uit dienst treding en salaris administratieve problemen. Daarnaast voor de paspoorten en i.d. bewijzen dat die in orde zijn. Eindverantwoordelijk dat registraties, rapportages en vergelijkingen juist zijn en op tijd zijn ingevoerd. Heeft toegang tot en vergaart alle informatie welke benodigd is om te komen tot de meest optimale arbeidsinzet t.b.v. de beste kostprijs. Maakt ook probleemanalyses waar iets verbeterd kan worden en rapporteert dit wekelijks en maandelijks een grote analyse aan de Operationeel directeur.

Kostenbeheersing

Eindverantwoordelijk voor de arbeidskosten en voor de kosten van de hulpmiddelen die daarvoor nodig zijn.

Bestellen

Alle benodigde materialen op tijd bestellen bij de aangewezen personen. Hierbij rekening houden met de intern vastgelegde bevoegdheden. Dit alles zodanig dat de diverse benodigdheden tijdig en in de juiste hoeveelheden aanwezig zijn om de productieprocessen ongestoord te laten verlopen.

Kwaliteit

Medewerkers volgens de hiervoor geldende procedures laten werken zodat op een efficiënte manier de hoogst mogelijke productie wordt gerealiseerd.

Storingsdienst

Als dit in het takenpakket zit dan zal storingsdienst van de WKK installaties en/of substraat en ketel tot je toe behoren. Kan afwisselend zijn met andere personen. Betekent 7×24 uur per week storingsdienst.

KAM

Draagt zorg en is verantwoordelijk voor het toepassen van de juiste regelgeving en uitvoering voor Kwaliteitszorg en arbo en milieu zaken teneinde ervoor te zorgen dat geproduceerd wordt volgens de kwaliteitsstandaarden en voldaan wordt aan alle relevante wet- en regelgeving.

VEREISTE KENNIS EN VAARDIGHEDEN

 • Opleiding minimaal op MBO niveau
 • Een aantal jaren relevante werkervaring
 • Heeft kennis van de wetten en regelgeving op het gebied van arbo (tuinbouw-CAO, UZK-CAO, ARBO-wetgeving, arbeidsrecht).
 • Heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk).
 • Heeft enige computerervaring, beheerst arbeidsregistratie, kan overweg met Excel, Word en heeft enige kennis van de klimaatcomputer.
 • BHV

BEDRIJFSGERICHTE COMPETENTIES

Betrokkenheid; zich zonder direct persoonlijk voordeel in woord en daad inzetten voor het algemeen belang van de organisatie en de collega’s. Uit zich positief over de organisatie en haar doelstellingen.

Collegialiteit; In de kontakten met collega’s laten merken de gevoelens , houding en motivatie van anderen te onderkennen en daarvoor open te staan. Bereid om collega’s met raad en daad bij te staan ook als dat niet direct in het belang van de eigen werkzaamheden is.

Energie; gedurende een lange periode in hoge mate actief zijn wanneer de functie dat vraagt. Hard werken, uithoudingsvermogen hebben.

Betrouwbaarheid; nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden. Bij in gebreke blijven de gevolgen voor eigen rekening nemen en nadelige gevolgen voor anderen zo goed mogelijk wegnemen.

FUNCTIEGERICHTE COMPETENTIES

Kwaliteitsgerichtheid; Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van eigen en andermans werk, voortdurend verbeteringen nastreven.

Organiseren/plannen; De voor een plan benodigde mensen en middelen identificeren en verwerven, deze zodanig inzetten dat beoogde resultaten effectief worden bereikt.

Overtuigingskracht; Ideeën, standpunten en plannen zo overtuigend bij anderen naar voren brengen dat zij, ook na aanvankelijke twijfels daarmee instemmen.

Leiding geven/delegeren; Richting en sturing geven aan medewerker(s) in het kader van hun taken. Dit om beoogde doelen te bereiken via instemming, het verkrijgen van actie en het stimuleren van samenwerking. Eigen beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze toedelen aan de juiste medewerkers.

Zelfstandigheid; Zonder toezicht van leidinggevenden gedurende langere perioden effectief werkzaam kunnen zijn waarbij zowel productie als kwaliteit op niveau blijven; en waarbij ingeval van verstoringen of afwijkingen adequaat gehandeld wordt.

Verantwoordelijkheidsgevoel; Zich bewust zijn van de effecten van zijn handelingen en de draagwijdte van zijn functie. Hier ook naar handelen zodanig dat primair in het belang van de organisatie wordt gehandeld.

Reageer op deze vacature!