PRIVACY VERKLARING BOEKESTEIN & PARTNERS

1.Algemeen

In het kader van het werven en selecteren van kandidaten ten behoeve van onze opdrachtgevers werken wij met persoonsgegevens van deze kandidaten. De gegevens die wij hierbij hanteren zijn:

  • Curriculum Vitae
  • Rapportage van persoonlijkheidstest
  • Verslag van referentiecheck
  • Verslag van interview

Doel van het verwerken van deze gegevens is het komen tot een zo correct mogelijke beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat voor de betreffende functie bij onze opdrachtgever.

2.Herkomst

Het curriculum vitae wordt door de kandidaat aan ons verstrekt.

De rapportage van de persoonlijkheidstest wordt ter goedkeuring aan de kandidaat voorgelegd voordat wij deze verder gebruiken.

De referenten worden door de kandidaat aan ons doorgegeven en uitsluitend na toestemming van de kandidaat benaderd.

3.Voordracht

Wij dragen de gegevens van een kandidaat uitsluitend over aan onze opdrachtgever wanneer de kandidaat hiermee expliciet heeft ingestemd.

4.Inzage en correctie

De kandidaat heeft op elk moment recht op inzage van de gegevens die wij over hem/haar in beheer hebben. Uiteraard heeft de kandidaat recht op correctie van gegevens.

5.Bewaartermijnen

Gedurende de looptijd van de in behandeling zijnde vacature worden de gegevens van kandidaten bewaard. Twaalf maanden na de datum waarop de kandidaat bij de opdrachtgever in dienst is getreden worden de gegevens van deze kandidaat vernietigd. De gegevens van kandidaten die niet door de selectie zijn gekomen worden zes maanden nadat de gekozen kandidaat in dienst is getreden, vernietigd.

6.Kandidatenbestand

a.Kandidaten hebben de mogelijkheid om hun gegevens op te nemen in ons kandidatenbestand.

Bij het insturen van hun gegevens geven zij expliciet toestemming voor de opname in dit bestand. b.Deze situatie kan zich ook voordoen bij (afgewezen) kandidaten bedoeld onder punt 5. In dat geval worden de betreffende gegevens niet vernietigd maar met expliciete toestemming van de kandidaat opgenomen in het bestand.

c.De gegevens van kandidaten in dit bestand worden twaalf maanden bewaard waarna opnieuw expliciete toestemming van de kandidaat gevraagd wordt om de gegevens voor een nieuwe termijn van twaalf maanden in het bestand te houden. Indien toestemming niet wordt gegeven zullen de gegevens worden vernietigd.

d.Indien het profiel van de kandidaat uit het bestand mogelijk aansluit bij een vacature zullen wij uitsluitend na overleg en met toestemming van de kandidaat diens gegevens voorleggen aan de opdrachtgever.

7.Verstrekking aan derden

Gegevens van kandidaten worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Uitzonderingen hierop zijn:

a.In de situatie genoemd onder punt 3

b.Indien wij hiertoe op grond van enige wettelijke bepaling verplicht gesteld worden

c.Na expliciete toestemming van de kandidaat

8.Toegang en beveiliging

De gegevens van kandidaten worden op een up to date beveiligde PC opgeslagen en zijn uitsluitend toegankelijk voor de directie van Boekestein & Partners.