PRODUCT SPECIALIST

Hi tech bedrijf in machinevision systemen. Wereldwijde projecten. Klanten van naam. Technische ondersteuning van klanten en verkopers. Uitvoeren van kwaliteitstesten. Acceptatie testen. HBO niveau. Affiniteit met industriële automatisering.

Locatie Breda

HET BEDRIJF

DVC Machinevision, gevestigd in Breda, ontwikkelt en realiseert Machinevision systemen voor een groot aantal (internationale) klanten. Met name veel bekende bedrijven in de food sector gebruiken de systemen van DVC. Deze systemen worden wereldwijd geëxporteerd.

Sinds 2004 is DVC Machinevision bv de partner in vision systems voor Original Equiment Manufacturers (OEM’s) in de Benelux en levert oplossingen wereldwijd. Dit varieert van de unieke distributie van A-merk vision components, tot het ontwikkelen van klantspecifieke vision systems voor food-, robot- en sportapplicaties. DVC investeert actief in technologische innovaties voor de vision markt die tot uiting komen in innovatieve vision systems.

Momenteel werken er circa 25 medewerkers bij DVC. DVC werkt hard aan haar ambitie om marktleider in Nederland te worden.

DE FUNCTIE: PRODUCT SPECIALIST

Als Product Specialist draag je zorg voor het leveren van technische ondersteuning aan de verkoop afdeling en aan klanten. De Machine Vision Systemen van DVC worden gebruikt voor het graderen van producten, het aansturen van robotica en voor het verrichten van metingen. Je bent in staat om samen met een team of alleen adequate technische ondersteuning en service te bieden zodanig dat verkopers effectief met klanten kunnen communiceren over leveringen en klanten die ondersteuning ontvangen waardoor de DVC apparatuur voldoet en blijft voldoen aan de verwachtingen.

Taken en verantwoordelijkheden

Op hoofdlijnen:

  • Zorgdragen voor technische ondersteuning van verkopers en klanten
  • Overleg met diverse afdelingen waaronder Verkoop
  • Mede uitvoeren van Factory / Site Acceptance Testen
  • Uitvoeren van kwaliteit testen door de service en installatie afdeling.

Resultaatgebieden:

Probleemanalyse

Analyseert op basis van verkregen informatie en waarneming van de situatie bij de klant de problematiek teneinde deze op de meest optimale wijze op te kunnen lossen.

Productportfolio

Het signaleren van relevante producten en toepassingen en deze aandragen of ze kunnen worden geïntegreerd in het productportfolio. Zodat het totale aanbod steeds up to date en naar de laatste stand van de techniek is.

Verkoopondersteuning

Geeft technische ondersteuning aan verkoop op het gebied van DVC handels en OEM producten zodanig dat de klant de juiste propositie voor zijn vraagstelling krijgt aangeboden

Vakkennis

Stelt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in zijn vakgebied en de eventuele mogelijkheden die hier uit voort kunnen komen. Brengt deze in en past deze toe.

Instructie & Training

Geeft de klant uitleg en instructie inzake de werking en het gebruik van producten en onderdelen, zodanig dat de klant en de desbetreffende medewerkers goed geïnformeerd zijn en de apparatuur correct kunnen gebruiken.

Rapportage

Brengt gestructureerd verslag uit van elk uitgevoerd project (Project Report Formulier) zodanig dat inzicht wordt verkregen in de besteedde uren en materialen ten behoeve van facturatie. Tevens wordt ook (technisch) inhoudelijk verslag uitgebracht zodat eventuele verbetermaatregelen kunnen worden genomen.

KWALIFICATIEprofiel

  • Je hebt een relevante (minimaal HBO) opleiding in een technische richting
  • Affiniteit met automatisering
  • Interesse in vision-systemen
  • Ervaring in een soortgelijke functie
  • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
  • Bereidheid om te reizen (binnen- en buitenland)

COMPETENTIEPROFIEL

DVC competenties:

Collegialiteit: In de kontakten met collega’s laten merken de gevoelens , houding en motivatie van anderen te onderkennen en daarvoor open te staan. Bereid om collega’s met raad en daad bij te staan ook als dat niet direct in het belang van de eigen werkzaamheden is.

Loyaliteit: zich voegen naar het beleid en de belangen van de organisatie en de groep waarvan men onderdeel uitmaakt. In dilemma’s waar die belangen tegenover andere komen te staan de positie van het eigen onderdeel steunen of althans geen schade toebrengen.

Betrouwbaarheid: nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden. Bij in gebreke blijven de gevolgen voor eigen rekening nemen en nadelige gevolgen voor anderen zo goed mogelijk wegnemen.

Initiatief: kansen zoeken en daarop actie ondernemen. Liever op eigen initiatief handelen dan passief afwachten.

 

Functiegerichte competenties:

Probleemanalyse: een probleem ontleden in componenten; de herkomst ervan en de interne samenhang beschrijven. Opsporen van mogelijke oorzaken, verzamelen van relevante gegevens.

Omgang met details: tonen aandacht te hebben voor details; langdurig effectief kunnen omgaan met detailinformatie.

Klantgerichtheid: onderzoeken van de wensen en behoeften van de klant en laten zien vanuit dat perspectief te denken en handelen.

Plannen: op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen plannen om de gestelde doelen te kunnen bereiken.

Zelfstandigheid: Zonder toezicht van leidinggevenden gedurende langere perioden effectief werkzaam kunnen zijn waarbij zowel productie als kwaliteit op niveau blijven; en waarbij ingeval van verstoringen of afwijkingen adequaat gehandeld wordt.

Communiceren: ideeën en informatie in heldere en correcte taal mondeling en schriftelijk communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen.

 

Aanvullende competenties:

Flexibiliteit: wanneer zich problemen of kansen voordoen zonodig de eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken.

Reageer op deze vacature!