TEELTMANAGER

Glastuinbouwbedrijf gespecialiseerd in verschillende soorten tomaten; vestigingen in Westland, Zeeland en Dinteloord.

OVER LANS

Lans Westland/Zeeland is een glastuinbouwbedrijf van 60 hectare verspreid over drie gebieden. In het Westland/Maasland heeft het bedrijf 32.0 hectare, Dinteloord 8 hectare en in Zeeland (Rilland) is er 20.0 hectare onder glas. Lans teelt de volgende typen (tros)tomaten: Grove trostomaten, middel trostomaten, pruim trostomaten, cocktail trostomaten, mini troscherrytomaten, mini pruim trostomaten en losse tomaten. Je kunt met recht zeggen dat het bedrijf zich heeft gespecialiseerd in de jaarrond teelt van de vruchtgroente tomaten.

Waarden en missie van Lans

Het DNA van Lans bevat de volgende waarden:

Samenwerking: Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking leidt tot betere prestaties.

Innovatie: Zonder innovatie geen toekomst.

Organisatie: Een goede prestatie vereist een goede organisatie.

Duurzaamheid: Draagvlak vanuit de samenleving is nodig om op lange termijn succesvol te zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de glastuinbouw. Lans geeft hier invulling aan door bij al haar beslissingen de 3 P’s (People, Planet, Profit) mee te laten wegen.

Betrokkenheid: Lans is een familiebedrijf en wil dicht bij haar medewerkers en klanten staan. Zij bepalen in belangrijke mate het succes van Lans.

Missie

Lans wil een top tomatenproducent zijn die door haar samenwerking met collega-telers schaal- en kostenvoordelen weet te realiseren en die door samenwerking in de keten goede marges weet te bereiken. Hierbij staat de vraag van de klant altijd centraal . Lans wil voor haar medewerkers een goede werkgever zijn, waar medewerkers uitdagingen en kansen vinden en met plezier werken. Lans zoekt altijd naar vernieuwing. Om kosten te verlagen, om marges te verbeteren.

Lans is sterk in samenwerken en daardoor ook een speler van formaat geworden in de sector. Door onze samenwerkingen weten we wat er speelt op allerlei vakgebieden die we tegenwoordig horen te beheersen om bij de top te horen. We hebben samenwerkingen met verschillende collega-telers op verschillende vakgebieden zoals zaadveredeling, ICT, uitzendbureau, energie, verpakken, sales.

Namens LANS zijn wij op zoek naar een Teeltmanager voor de locatie Rilland (Zeeland)

PROFIEL TEELTMANAGER

Is eindverantwoordelijk voor de teelt op de vestiging. Beheerst, controleert, registreert en houdt totaal overzicht op het teelt- en gewasbescherming proces op de vestiging. Regelt het klimaat en watergift in de kas, is daar 7 x 24 uur in de week verantwoordelijk voor. Zorgt dat registraties, rapportages en vergelijkingen juist zijn en op tijd zijn ingevoerd. Zorgt ervoor dat de kilogram opbrengst en de kwaliteit van het product ten opzichte van vergelijkbare, best presterende collega’s concurrerend is.

RESULTAATGEBIEDEN

Teelt

Eindverantwoordelijk voor de teelt. Beheert, registreert en houdt totaal overzicht over het teeltproces op de locatie en denkt mee in het teeltbeleid. Wisselt met andere teeltverantwoordelijke informatie uit en heeft contact met de Energiemanager over de energiebehoefte op de locatie. Zodanig dat het teeltproces zo optimaal mogelijk verloopt.

Woont ook bijeenkomsten bij om zichzelf te ontwikkelen.

Teeltprocessen die niet optimaal verlopen analyseren en plannen maken met verbeteringen. Deze analyse naar de Teeltdirecteur en operationeel directeur sturen.

Productie

Eindverantwoordelijk dat de productieprognoses gehaald worden met de beste kwaliteit. Hier 24/7 mee bezig zijn. Bij mindere kwaliteit dit communiceren met verkoop en Greenpack. Als productie niet gehaald worden analyseren wat de problemen waren.

Gewasbescherming

Eindverantwoordelijk voor de beheersing van het gewasbeschermingsproces. Houdt hiertoe toezicht en controleert alles op het gebied van gewasbescherming, zoals inzet van bestrijders, fungicide, pesticide en registraties. Eindverantwoordelijk voor zo min mogelijk gebruik van chemische middelen en houdt rekening met eisen van de eindklant.

Registratie

Is eindverantwoordelijk dat registraties, rapportages en vergelijkingen juist zijn en op tijd zijn ingevoerd. Heeft toegang tot en vergaart alle informatie die hij nodig heeft om te komen tot de hoogste productie.

Planning

Eindverantwoordelijk voor een ambitieuze productieprognose per week per kas en de daarmee gerelateerde energiekosten per week.

Kostenbeheersing

Eindverantwoordelijk voor de kosten/verbruik van gewasbescherming, meststoffen, energie en lopende kosten.

Zorgen dat deze zo laag mogelijk zijn bij een zo hoog mogelijke productie.

Storingsdienst

Meedraaien in de storingsdienst van de WKK installaties en/of substraat en ketel samen met daartoe aangewezen andere personen. Betekent 7×24 uur per week storingsdienst. Zodanig dat eventuele storingen zo snel mogelijk worden opgelost.

Bestellen

Eindverantwoordelijk dat alle benodigde teeltmaterialen op tijd besteld worden bij de aangewezen personen. Hierbij rekening houden met de intern vastgelegde bevoegdheden. Dit alles zodanig dat de diverse benodigdheden tijdig en in de juiste hoeveelheden aanwezig zijn om de productieprocessen ongestoord te laten verlopen.

KAM

Draagt zorg en is verantwoordelijk voor het toepassen van de juiste regelgeving en uitvoering voor Kwaliteitszorg en arbo en milieu zaken teneinde ervoor te zorgen dat geproduceerd wordt volgens de kwaliteitsstandaarden en voldaan wordt aan alle relevante wet- en regelgeving.

Benchmark

Oriënteert zich in de markt en bij collega’s zodanig dat hij kennis vergaart van succesvolle productiemethoden en energieverbruik en vertaalt deze kennis naar toepassingen binnen de eigen organisatie.

VEREISTE KENNIS EN VAARDIGHEDEN

Moet teeltinzicht hebben.

Heeft kennis van de laatste ontwikkeling op het gebied van teelt, gewasbescherming, techniek en energie en heeft kennis van de wetten en regelgeving op het gebied van

Heeft enige computerervaring, beheerst de klimaatcomputer, arbeidsregistratie en kan overweg met Excel en Word.

BHV.

Up to date spuitlicentie.

BEDRIJFSGERICHTE COMPETENTIES

Betrokkenheid; zich zonder direct persoonlijk voordeel in woord en daad inzetten voor het algemeen belang van de organisatie en de collega’s. Uit zich positief over de organisatie en haar doelstellingen.

Collegialiteit; In de kontakten met collega’s laten merken de gevoelens , houding en motivatie van anderen te onderkennen en daarvoor open te staan. Bereid om collega’s met raad en daad bij te staan ook als dat niet direct in het belang van de eigen werkzaamheden is.

Energie; gedurende een lange periode in hoge mate actief zijn wanneer de functie dat vraagt. Hard werken, uithoudingsvermogen hebben.

Betrouwbaarheid; nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden. Bij in gebreke blijven de gevolgen voor eigen rekening nemen en nadelige gevolgen voor anderen zo goed mogelijk wegnemen.

FUNCTIEGERICHTE COMPETENTIES

Probleemanalyse; Een probleem ontleden in componenten, de herkomst ervan en de interne samenhang beschrijven. Opsporen van mogelijke oorzaken, verzamelen van relevante gegevens.

Kwaliteitsgerichtheid; Hoge eisen stellen aan de kwaliteit van eigen en andermans werk, voortdurend verbeteringen nastreven.

Communicatie; Ideeën en informatie in heldere en correcte taal communiceren, zodanig dat de essentie bij andere overkomt en wordt begrepen.

Overtuigingskracht; Ideeën, standpunten en plannen zo overtuigend bij anderen naar voren brengen dat zij, ook na aanvankelijke twijfels daarmee instemmen.

Zelfstandigheid; Zonder toezicht van leidinggevenden gedurende langere perioden effectief werkzaam kunnen zijn waarbij zowel productie als kwaliteit op niveau blijven; en waarbij ingeval van verstoringen of afwijkingen adequaat gehandeld wordt.

Verantwoordelijkheidsgevoel; Zich bewust zijn van de effecten van zijn handelingen en de draagwijdte van zijn functie. Hier ook naar handelen zodanig dat primair in het belang van de organisatie wordt gehandeld.

Reageer op deze vacature!